Sunday, July 1, 2012

20 KELEBIHAN DAN KURNIAAN BAGI ORANG YANG BERTAQWA

Bismillahir Rahmanir Rahim
Alhamdulillah wa syukrulillah...astaghfirullah


Baru-baru pada hari sabtu...al-faqir cadang nak ke Ma'ahad Tahfiz al-Munir di Pinang Jaya untu menghadiri talaqqi Bidayatul Hidayah dengan Tuan Guru Abdul Nasir dari Pondok Permatang Kaka, tetapi taqdir Allah kuliah batal...lalu al-faqir melencong cari kuliah lain di masjid lantas teringat yang malam tu di Masjid Sg.Mati Langgar ada kuliah Baba Khairul Anwar.. pedal minyak ditekan terus menghala ke sana.

 Sesampainya di sana al-faqir lihat seperti kuliah sudah bermula, lalu mengambil tempat duduk setelah tahiyatul masjid... kitab yang di baca pada malam itu ialah kitab tasawuf "Qatrul Ghaisiyyah"... bab kelebihan-kelebihan yang Allah kurniakan kepada orang yang bertaqwa... di sini sempat al-faqir catitkan 20 kelebihan bagi orang yang bertaqwa sebagai perkongsian bersama... 
باب التقوى
كتاب نتائج الأفكار القدسية فى بيان معاني شرح الرسالة القشيرية،  لشيخ اللإسلام زكريا بن محمد الأنصاري رضى الله عنه. ص:229-230
اعلم أنه تعالى اكرم المتقين بكرامات :
1.             العلم ، 3 (#qà)¨?$#ur ©!$# ( ãNà6ßJÏk=yèãƒur ª!$# 3 ª!$#ur Èe@à6Î/ >äóÓx« ÒOŠÎ=tæ ÇËÑËÈ  
oleh itu hendaklah kamu bertaqwa kepada Allah; dan (ingatlah), Allah (dengan keterangan ini) mengajar kamu; dan Allah sentiasa mengetahui akan tiap-tiap sesuatu.
2.             العاقبة (الجنة)، t( èpt7É)»yèø9$#ur šúüÉ)­FßJù=Ï9 ÇÊËÑÈ  
kesudahan Yang baik adalah bagi orang-orang Yang bertaqwa".
3.             الفرقان، $pkšr'¯»tƒ šúïÏ%©!$# (#þqãZtB#uä bÎ) (#qà)­Gs? ©!$# @yèøgs öNä3©9 $ZR$s%öèù öÏeÿs3ãƒur öNà6Ztã öNä3Ï?$t«Íhy ö
Wahai orang-orang Yang beriman! jika kamu bertaqwa kepada Allah, nescaya ia mengadakan bagi kamu (petunjuk) Yang membezakan antara Yang benar Dengan Yang salah.
4.             محبة الله تعالى لهم، 4 ¨bÎ) ©!$# =Ïtä šúüÉ)­GßJø9$# ÇÐÈ 
 Sesungguhnya Allah mengasihi orang-orang Yang bertaqwa.
5.             فصره تعالى لهم، ¨bÎ) ©!$# yìtB tûïÏ%©!$# (#qs)¨?$# tûïÏ%©!$#¨r Nèd šcqãZÅ¡øtC ÇÊËÑÈ  
Sesungguhnya Allah beserta orang-orang Yang bertaqwa, dan orang-orang Yang berusaha memperbaiki amalannya.
6.             الحسنة، * Ÿ@ŠÏ%ur tûïÏ%©#Ï9 (#öqs)¨?$# !#sŒ$tB tAtRr& öNä3š/u 4 (#qä9$s% #ZŽöyz 3 šúïÏ%©#Ïj9 (#qãZ|¡ômr& Îû ÍnÉ»yd $u÷R9$# ×puZ|¡ym 4 â#t$s!ur ÍotÅzFy$# ׎öyz 4 zN÷èÏZs9ur â#yŠ tûüÉ)­GßJø9$# ÇÌÉÈ  
Dan ditanya pula kepada orang-orang Yang bertaqwa: "Apakah Yang telah diturunkan oleh Tuhan Yang telah diturunkan oleh Tuhan kamu?" mereka menjawab: "Kebaikan" orang-orang Yang berbuat kebaikan di dunia ini beroleh balasan Yang baik, dan Sesungguhnya balasan negeri akhirat itu lebih baik lagi; dan memanglah negeri akhirat ialah sebaik-baik negeri bagi orang-orang Yang bertaqwa.
7.             النجاة، §NèO ÓÉdfuZçR tûïÏ%©!$# (#qs)¨?$# âxtR¨r šúüÏJÎ=»©à9$# $pkŽÏù $wŠÏWÅ_ ÇÐËÈ  
Kemudian Kami akan selamatkan orang-orang Yang bertaqwa, dan Kami akan biarkan orang-orang Yang zalim (dengan kekufurannya dan maksiatnya) tinggal berlutut di Dalam neraka itu.


8.             ركوب النوق من القبور إلى القصور، tPöqtƒ çŽà³øtwU tûüÉ)­GßJø9$# n<Î) Ç`»uH÷q§9$# #Yøùur ÇÑÎÈ  
 (ingatlah) hari Kami himpunkan orang-orang Yang bertaqwa untuk mengadap (Allah) Ar-Rahman, Dengan berpasuk-pasukan.
9.             الكرامة،4 ¨bÎ) ö/ä3tBtò2r& yYÏã «!$# öNä39s)ø?r& 4 ¨bÎ) ©!$# îLìÎ=tã ׎Î7yz ÇÊÌÈ  
Sesungguhnya semulia-mulia kamu di sisi Allah ialah orang Yang lebih taqwanya di antara kamu, (bukan Yang lebih keturunan atau bangsanya).
10.     القبول، $yJ¯RÎ) ã@¬7s)tGtƒ ª!$# z`ÏB tûüÉ)­FßJø9$# ÇËÐÈ  
"Hanyasanya Allah menerima (korban) dari orang-orang Yang bertaqwa;
11.     وقاية العذاب، ¨bÎ) tûüÉ)­GßJø9$# Îû ;M»¨Zy_ 5OŠÏètRur ÇÊÐÈ   tûüÎgÅ3»sù !$yJÎ/ öNßg9s?#uä ÷Làiš/u óOßg9s%urur öNåk5u z>#xtã ÉOŠÅspgø:$# ÇÊÑÈ  
Sesungguhnya orang-orang Yang bertaqwa, di tempatkan Dalam taman-taman syurga dan nikmat kesenangan (yang tidak ada taranya). Mereka bersenang lenang Dengan apa Yang dikurniakan oleh Tuhan mereka, dan mereka dipelihara Tuhan dari azab neraka.
12.     جوار الله تعالى، ¨bÎ) tûüÉ)­FçRùQ$# Îû ;M»¨Zy_ 9pktXur ÇÎÍÈ  
Sesungguhnya orang-orang Yang bertakwa, di tempatkan Dalam taman-taman syurga (yang indah) dan (dekat) beberapa sungai,
13.     المخرج، `tBur È,­Gtƒ ©!$# @yèøgs ¼ã&©! %[`tøƒxC ÇËÈ  
dan sesiapa Yang bertaqwa kepada Allah (dengan mengerjakan suruhanNya dan meninggalkan laranganNya), nescaya Allah akan mengadakan baginya jalan keluar (dari Segala perkara Yang menyusahkannya),
14.     اليسر،`tBur È,­Gtƒ ©!$# @yèøgs ¼ã&©! ô`ÏB ¾Ín͐öDr& #ZŽô£ç ÇÍÈ  
sesiapa Yang bertaqwa kepada Allah, nescaya Allah memudahkan baginya Segala urusannya.
15.     & 16. التكفير وعظم الأجر،4 `tBur È,­Gtƒ ©!$# öÏeÿs3ムçm÷Ztã ¾ÏmÏ?$t«Íhy öNÏà÷èãƒur ÿ¼ã&s! #·ô_r& ÇÎÈ  
sesiapa Yang bertaqwa kepada Allah, nescaya Allah menghapuskan kesalahan-kesalahannya, dan akan membesarkan pahala balasannya.
17. الجنة ، y7ù=Ï? èp¨Zpgø:$# ÓÉL©9$# ß^ÍqçR ô`ÏB $tRÏŠ$t6Ïã `tB tb%x. $|É)s? ÇÏÌÈ  
Itulah taman syurga Yang Kami akan berikan sebagai warisan pusaka kepada orang-orang. Yang bertaqwa dari hamba-hamba kami.


18. الفوز ، ¨bÎ) tûüÉ)­FßJù=Ï9 #·$xÿtB ÇÌÊÈ     
Sesungguhnya orang-orang Yang bertaqwa, disediakan syurga tempat mereka beroleh apa Yang mereka ingini.
19. الرحمة ، ÓÉLyJômuur ôMyèÅur ¨@ä. &äóÓx« 4 $pkâ:çGø.r'|¡sù tûïÏ%©#Ï9 tbqà)­Gtƒ
rahmatKu meliputi tiap-tiap sesuatu; maka Aku akan menentukannya bagi orang-orang Yang bertaqwa,
20. صلاح الأعمال، $pkšr'¯»tƒ tûïÏ%©!$# (#qãZtB#uä (#qà)®?$# ©!$# (#qä9qè%ur Zwöqs% #YƒÏy ÇÐÉÈ   ôxÎ=óÁムöNä3s9 ö/ä3n=»yJôãr& öÏÿøótƒur öNä3s9 öNä3t/qçRèŒ 3 `tBur ÆìÏÜム©!$# ¼ã&s!qßuur ôs)sù y$sù #·öqsù $¸JŠÏàtã ÇÐÊÈ  
70. Wahai orang-orang Yang beriman, bertaqwalah kepada Allah, dan Katakanlah perkataan Yang tepat - benar (dalam Segala perkara),
71. Supaya ia memberi taufiq Dengan menjayakan amal-amal kamu, dan mengampunkan dosa-dosa kamu. dan (ingatlah) sesiapa Yang taat kepada Allah dan RasulNya, maka Sesungguhnya ia telah berjaya mencapai sebesar-besar kejayaan.
No comments:

Post a Comment